User Tools

Site Tools


avg-gdpr

If you want to send us your comments, please do so. Thanks
More on comments


AVG / GDPR (Dutch)

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Grondslagen

Om privacygevoeligegegevens te mogen verwerken moet er een noodzaak zijn
Er zijn zes mogelijke noodzaken 1):

 1. algemeen belang of openbaar gezag
 2. vitale belangen
 3. gerechtvaardigd belang
 4. uitvoering van een overeenkomst
 5. wettelijke verplichting
 6. gegeven toestemming

Artikel 5 AVG

Artikel 5. Weergave zonder alle verwijzingen
Lid 1 Persoonsgegevens moeten

 1. worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie)
 2. voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd (doelbinding)
 3. toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking)
 4. juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (juistheid)
 5. worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen (opslagbeperking)
 6. door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid)

Lid 2 De verwerkingsverantwoordelijke
is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze aantonen (verantwoordingsplicht)

Defenities

Organisatie

Artikel 4, definities, van de AVG maakt niet duidelijk wat een organisatie is. Wat is een organisatie in het kader van de AVG?
Zie punt (18) van de AVG

Gerechtvaardigd belang

De Autoriteit Persoonsgegevens 2): “Dat is zo als u een belang heeft dat de samenleving zó zwaarwegend vindt dat het erkenning heeft gevonden in het recht. En u dit belang alleen kunt behartigen door persoonsgegevens te verwerken. We noemen zo’n belang een gerechtvaardigd belang.”

Noyb GDPR hub knowledgebase / wiki
Iemand fotograferen


Main subjects on this wiki: Linux, Debian, HTML, Microcontrollers, Privacy

RSS
Disclaimer
Privacy statement
Bugs statement
Cookies
Copyright © : 2014 - 2022 Webevaluation.nl and the authors
Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
avg-gdpr.txt · Last modified: 19-07-2021 12:47 by wim